Семинар

Програм:
Програм за 2023. годину, Кривично право
Области:
кривично право
Материјe:
Сузбијање трговине људима
Тема:
Спречавање и сузбијање трговине људима у циљу радне експлоатације и принудног рада
Назив семинара:
Спречавање и сузбијање трговине људима у циљу радне експлоатације и принудног рада (*) (Сузбијање трговине људима)

Садржај семинара

Датум:
28.10.2023
Место одржавања:
Врњачка Бања - Хотел "Врњачке терме" Сала 1
Предавачи:
()
Учесници:
Судије вишег суда - кривично одељење, Судије апелационог суда - кривично одељење, Судије Врховног касационог суда, Виши јавни тужиоци и заменици, Апелациони јавни тужиоци и заменици, Судијски помоћници, Тужилачки помоћници, Полицијски службеници, Самостални учесници, Судијски сарадници, судије апелационог суда, Корисници почетне обуке Правосудне академије са положеним завршним испитом, Главни јавни тужиоци
Садржај:

- Трговина људима у међународним и националним правним документима;
- Радна права, појмовно одређење експлоатације туђега рада и принудног рада у међународним и националним правним документима;
- Одредбе националног законодавства од значаја за заштиту права из радног односа и за превенцију принудног рада и радне експлоатације;
- Елементи кривичног дела трговине људима који се манифестују у случајевима радне експлоатације жртава трговине људима и њихово препознавање (врбовање, контрола и експлоатација без употребе силе или претње, преварама, злоупотребама и искоришћавањима различитог типа);
- Одговорност корисника услуга жртава трговине људима које се експлоатишу кроз радну експлоатацију/принудни рад;
- Одговорност правних лица за кривична дела;
- Појавни облици, механизми врбовања, експлоатације и контроле жртава трговине људима у циљу радне експлоатације/принудног рада;
- Врбовање, стварање предуслова за експлоатацију и експлоатација наших држављана у Републици Србији, наших држављана у иностранству и страних држављана у Републици Србији;
- Представљање података о појавним облицима експлоатације жртава трговине људима у циљу радне експлоатације/експлоатације кроз принудни рад у Републици Србији;
- Индикатори трговине људима у циљу радне експлоатације и принудног рада:
•Представљање индикатора и рад у групама на њиховом вредновању у конкретним ситуацијама процеса трговине људима и представљање резултата осталим учесницима
• Вредновање индикатора манифестовања трговине људима у циљу радне идентификације у појединим фазама и облицима њеног остваривања,
- Начини сазнања за случајеве трговине људима и међусекторска сарадња у случајевима сумње на трговину људима у циљу радне експлоатације и принудног рада:
• Приказ случајева из праксе, препрека које се појављују на терену због малог броја инспектора за рад, дифузног распореда објеката на којима су људи радно ангажовани (дискусија и предлози решења)
• Студије случаја (рад у групама, анализа и представљање резултата)
- Обезбеђење доказа у случајевима трговине људима у циљу радне експлоатације и принудног рада:
• Основни принципи поступања,
• Приказ и случајева из праксе (дискусија),
- Финансијска истрага, одузимања имовинске користи и одузимање имовине проистекле из кривичног дела као мере супротстављања трговини људима у циљу радне експлоатације/принудног рада;
- Мере помоћи и подршке жртвама трговине људима у циљу радне експлоатације и принудног рада и међусекторска сарадња као претпоставка њиховог остваривања
• Права жртава,
• Некажњавање жртава,
• Накнада штете жртвама трговине људима,
- Улоге кључних актера у супротстављању трговини људима / представљање институција и релевантних материјала проистеклих из њиховог рада;
- Национални механизам за упућивање и мултисекторска сарадња;
- Мере превенције трговине људима у циљу радне експлоатације и принудног рада;
- Спречавање некажњивости трговаца људима и подршка жртвама трговине људима у југоисточној Европи - анализа одабраних предмета;

Организациони облик:
Радионица
Метода:

Трајање дана:
3

Документи


« На списак