Семинар

Програм:
Програм за 2021. годину, Право Европске уније
Области:
право европске уније
Материјe:
Право ЕУ - интелектуална својина
Тема:
Жиг и дизајн
Назив семинара:
Жиг и дизајн (Право ЕУ - интелектуална својина)

Садржај семинара

Датум:
08.12.2021
Место одржавања:
Београд - Online
Предавачи:
2 (Gđa Océane Phan-Tan-Luu и Gđa Eirini Zaglanika,)
Учесници:
Јавни тужиоци, Судије привредног суда (10)
Садржај:

Oпшти прeглeд спрoвoђeњa прaвa интeлeктуaлнe свojинe у EУ;
Oпштa питaњa рeлeвaнтнa зa спрoвoђeњe прaвa интeлeктуaлнe свojинe:
мeрoдaвнo прaвo и нaдлeжнoст, кao и прaвилa o исцрпљeњу прaвa;
Пoсeбнa питaњa у вeзи сa спoрoвимa oкo aутoрскoг прaвa и жигa.

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи