Семинар

Програм:
Програм за 2020. годину, Прекршајно право
Области:
прекршајно право
Материјe:
Прекршаји
Тема:
Прекршаји у области јавних набавки
Назив семинара:
Прекршаји у области јавних набавки (*) (Прекршаји)

Садржај семинара

Датум:
21.09.2020
Место одржавања:
Београд - Хотел "Hilton"
Предавачи:
2 (Саша Варинац, Филип Владисављевић)
Учесници:
Судије прекршајног суда (16), Судије Прекршајног апелационог суда (7)
Садржај:

- основни појмови јавних набавки;
- начела јавних набавки;
- прагови до којих се закон не примењује;
- европски прагови;
- подела набавки у партије;
- поступци јавних набавки (са акцентом на отворени поступак и роковима за подношење понуда и пријава);
- друштвене и посебне услуге;
- план јавних набавки;
- комуникација;
- заштита интегритета поступка;
- спречавање сукоба интереса;
- покретање поступка и комисија за јавну набавку;
- конкурсна документација;
- измене, допуне и додатна појашњења документације о набавци;
- огласи о јавној набавци;
- критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта;
- доказивање испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта (изјава о испуњеност критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, регистар понуђача);
- коришћење капацитета других субјеката и подизвођачи;
- критеријуми за доделу уговора;
- подношење, пријем и отварање понуда;
- додела уговора;
- одлука о додели уговора/обустави поступка;
- увид у документацију;
- закључење уговора;
- извршење и измене уговора;
- Канцеларија за јавне набавке и мониторинг над применом прописа о јавним набавкама;
- поступак заштите права

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи