Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Грађанско право
Области:
грађанско право, управно право
Материјe:
Породични односи, Планирање и изградња
Тема:
Породично право
Назив семинара:
Породично право (Породични односи)

Садржај семинара

Датум:
12.12.2019
Место одржавања:
Нови Пазар - Виши суд у Новом Пазару
Предавачи:
3 (- Тања Павловић Недељковић - Јасмина Симовић - проф др Маја Станивуковић)
Учесници:
Судије основног суда - грађанско одељење (16), Социјални радници (8)
Садржај:

- Улога правосудног система и система социјалне заштити у ради утврђивања и заштите најбољег интереса детета,
- Поступање Центра за социјални рад и судова у бракоразводним споровима и споровима насиља у породици
- Заједничке радионице (студије случаја)

– развод брака домаћих држављана на привременом раду у Аустрији – чињенично стање, анализа правних питања која се постављају и извора права које треба применити
Конвенција о надлежности, меродавном праву, признању и извршењу одлука и сарадњи у материји родитељске одговорности и мера за заштиту деце (Сл. гласник – Међународни уговори бр. 20/2015)
- однос према нормама из Породичног закона и Закона о решавању сукоба закона
- међународна надлежност домаћег суда за мере за заштиту личности и имовине детета
- меродавно право за мере за заштиту личности имовине и детета
- признање и извршење страних одлука у материји родитељске одговорности и мера за заштиту деце

Конвенција о грађанскоправним аспектима међународне отмице деце (Сл. гласник – Међународни уговори бр. 7/1991)
- најважнији појмови који одређују примену Конвенције
- интеракција одредаба две конвенције
- дискусија

Достављање странкама у иностранству по замолницама
- Конвенција о достављању у иностранству судских и вансудских акта у грађанским и трговачким стварима (Сл. гласник, Међународни уговори бр. 1/2010)
- Конвенција о олакшању међународног приступа судовима (Сл. лист СФРЈ, бр 4/1988)
- дискусија

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
2

Документи