Семинар

Програм:
Програм за 2019. годину, Привредно право
Области:
привредно право
Материјe:
Уговори у привреди
Тема:
Спорна питања у примени основних института Облигационог права кроз типичне уговоре у привреди
Назив семинара:
Спорна питања у примени основних института Облигационог права кроз типичне уговоре у привреди (Уговори у привреди)

Садржај семинара

Датум:
22.03.2019
Место одржавања:
Београд - Правосудна академија
Предавачи:
2 (Весна Тодоровић и Снежана Марић)
Учесници:
Новоизабране судије (14), Судије привредног суда, Судијски помоћници
Садржај:

Теме за новоизабране судије привредних судова:
настанак и престанак уговора,
штета као извор облигације
накнада штете
стицање без основа
пословодство без налога и једнострана изјава воље као извор облигације
застарелост потраживања
уговор о продаји у привреди
уговор о закупу
уговор о делу
уговор о грађењу
уговор о превозу робе
уговор о лиценци
уговор о комисиону и уговор о осигурању
уговор о трговинском заступању и уговор о посредовању
уговор о асигнацији
банкарски правни послови
интелектуална својина и индустријска својина
уговор о финансијском лизингу и франшизингу
уговор о пословно -техничкој сарадњи
реализација хипотеке


Теме за судије и судијске помоћнике привредних судова:
уговор о грађењу и уговор о делу
(клизна скала, неоправдани аванс, коначни обрачун, раскид и одустанак од уговора, прекид радова, пенали, посебне узансе о грађењу),
уговор о осигурању,уговор о комисиону и други типични уговори у привреди,
накнада штете и стицање без основа

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
1

Документи