Семинар

Програм:
Програм за правосудне професије за 2018. годину, Јавни извршитељи
Области:
грађанско право
Материјe:
Извршење и обезбеђење
Тема:
Закон о извршењу и обезбеђењу - општи део
Назив семинара:
Закон о извршењу и обезбеђењу - општи део (Извршење и обезбеђење)

Садржај семинара

Датум:
26.11.2018
Место одржавања:
Београд - Правосудна академија - Светозара Марковића Сала 25
Предавачи:
10 (Према програму Коморе извршитеља)
Учесници:
Јавни извршитељи, јавноизвршитељски помоћници и административно особље у канцеларији јавног извршитеља (25)
Садржај:

ПОЧЕТНА ОБУКА КАНДИДАТА ЗА ЈАВНЕ ИЗВРШИТЕЉЕ И ЗАМЕНИКЕ ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА
ПОЛОЖАЈ И УЛОГА ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА, ЗАМЕНИКА И ПОМОЋНИКА И СТАНДАРДИ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ПОНАШАЊА ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА
- ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ (статус, овлашћења, дужности)
- УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ
ИЗВРШИТЕЉА
- ИСПИТ ЗА ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА
- ИМЕНОВАЊЕ ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА
- ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ
ИЗВРШИТЕЉА
- КОМОРА ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА (улога Коморе, делокруг
и правни извори, органи и надлежности органа Коморе, акти и
евиденције Коморе, финансирање Коморе, Комора као носилац
јавних овлашћења)
- НАДЗОР НАД РАДОМ И ДИСЦИПЛИНСКА
ОДГОВОРНОСТ
- ПРАВНИ ОКВИР И УВОД У МЕЂУНАРОДНЕ СТАНДАРДЕ
КОЈИ УРЕЂУЈУ ПРОФЕСИЈУ ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ
- СТАНДАРДИ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ПОНАШАЊА ЈАВНИХ
ИЗВРШИТЕЉА
- ЕТИЧНО ПОНАШАЊЕ ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА
ПОСЛОВНЕ ВЕШТИНЕ ЗА ЕФИКАСАН РАД ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА – УВОД
- ПРЕДУЗЕТНИШТВО (пословни процеси, планирање потребних ресурса)
- ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА И ПЛАНИРАЊЕ БУЏЕТА, ПОРЕЗИ
- ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА
- ЕЛЕКТРОНСКА ПИСМЕНОСТ И ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИС
- КОРИШЋЕЊЕ ПРАВОСУДНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА
НАКНАДЕ И ТРОШКОВИ ЗА РАД ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА:
- ОСНОВИ И НАЧЕЛА
- ЕКОНОМИЧНОСТ ПОСТУПКА
- ПРЕДУЈАМ
- НАКНАДА ТРОШКОВА ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА (структура
трошкова и поступак наплате)
- НАКНАДА ЗА РАД ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА (структура
накнаде и поступак наплате)
ЕВИДЕНЦИЈЕ О РАДУ ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА, ИЗВЕШТАВАЊЕ И АРХИВИРАЊЕ
- ПРАВНИ ОСНОВ (Закон, стратешки оквир, основе међународних стандарда)
- ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ О ПОСТУПЦИМА ИЗВРШЕЊА И ОБЕЗБЕЂЕЊА И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА, НАЧИНУ ИЗВЕШТАВАЊА, САДРЖИНИ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА И НАЧИНУ ПОСТУПАЊА СА АРХИВОМ
- УПРАВЉАЊЕ ПРЕДМЕТИМА
- ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИЈА И ПРИСТУП ПОДАЦИМА
- ЕЛЕКТРОНСКА РЕГИСТРАЦИЈА
ПРОЦЕСНА ПИТАЊА 1 – ОПШТА ПРАВИЛА О ПОСТУПКУ ИЗВРШЕЊА
- ОПШТИ ПОЈМОВИ О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ
- ОПШТИ ПРЕГЛЕД СТРУКТУРЕ ПОСТУПКА (фазе извршног поступка)
- ОСНОВНА НАЧЕЛА ИЗВРШНОГ ПОСТУПКА (начела и циљеви извршења)
- СУБЈЕКТИ ИЗВРШНОГ ПОСТУПКА И ЊИХОВА УЛОГА
- ОПШТЕ ПРОЦЕСНЕ ОДРЕДБЕ О ПОСТУПКУ ИЗВРШЕЊА
ПРОЦЕСНА ПИТАЊА 2 – ОДРЕЂИВАЊЕ ИЗВРШЕЊА
- ОСНОВИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ИЗВРШЕЊА
- ИМОВИНА НА КОЈОЈ СЕ МОЖЕ ТРАЖИТИ ИЗВРШЕЊЕ
- ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА
- ОДЛУЧИВАЊЕ О ПРЕДЛОГУ ИЗВРШЕЊА
- ПРИМЕРИ ИЗРЕКА
- ПОСТУПАК ПО ПРАВНИМ ЛЕКОВИМА
- УЧЕШЋЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
ПРОЦЕСНА ПИТАЊА 3 – СПРОВОЂЕЊЕ И ОКОНЧАЊЕ ИЗВРШЕЊА
- СПРОВОЂЕЊЕ ИЗВРШЕЊА КАО ФАЗА ИЗВРШНОГ ПОСТУПКА
- ОБУСТАВА И ЗАКЉУЧЕЊЕ
- ПРИМЕРИ ИЗРЕКА
ПРОЦЕСНА ПИТАЊА 4 – АДХЕЗИОНИ И ИНЦИДЕНТНИ ПОСТУПЦИ
- РАЗГРАНИЧЕЊЕ ПОЈМОВА
- ПРОТИВИЗВРШЕЊЕ
- НОВЧАНЕ КАЗНЕ
- СУДСКИ ПЕНАЛИ
ПРОЦЕСНА ПИТАЊА 5 – ИЗВРШЕЊЕ РАДИ НАПЛАТЕ НОВЧАНОГ ПОТРАЖИВАЊА – УВОД
- ПОСЕБАН ПОСТУПАК НАМИРЕЊА ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ КОМУНАЛНИХ И СЛИЧНИХ УСЛУГА
ПРАКСЕ И ТЕХНИКА ИЗВРШЕЊА
ПРОЦЕСНА ПИТАЊА 6 – РЕЛЕВАНТНИ ПРОЦЕСНИ ЗАКОНИ (Закон о парничном поступку, Закон о стечају, Закон о ванпарничном поступку)

Организациони облик:
Семинар
Метода:

Трајање дана:
5

Документи


« На списак