Семинар

Програм:
Програм за 2018. годину, Кривично право
Области:
кривично право, кривично право
Материјe:
Насиље у породици, Кривичноправна заштита
Тема:
Насиље у породици
Назив семинара:
Насиље у породици (Насиље у породици)

Садржај семинара

Датум:
28.11.2018
Место одржавања:
Београд - Криминалистичко - полицијски универзитет сала 1
Предавачи:
7 (Радосав Рисимовић Драгана Чворовић Сретен Југовић Далибор Кекић Оливер Лајић Биљана Симеуновић Дарко Симовић)
Учесници:
Полицијски службеници (27)
Садржај:

- Појам и елементи кривичног дела насиље у породици; Казнена политика;Судска пракса; Закон о јавном реду и миру; Прогањање, Силовање, Полно узнемиравање и друга кривична дела на која се примењује део одредби Закона о спречавању насиља у породици; Кривична пријава (Појам, врсте, садржај и значај кривичне пријаве); Обавезно пријављивање насиља у породици или непосредне опасности од њега; Препознавање насиља у породици или опасности од њега на основу кривичне пријаве; Кривична одговорност за непријављивање појединих кривичних дела од стране овлашћеног полицијског службеника. Правни положај оштећеног током прикупљања доказа у кривичном поступку; Правни положај и заштита малолетних оштећених
Мере процесне принуде: Хапшење; Довођење; Задржавање осумњиченог по ЗКП;
Потражне радње предвиђене ЗКП од значаја за спречавање насиља у породици: Прикупљање обавештења од грађанина; Утврђивање истоветности; Ограничење кретања на одређеном простору – максимално осам часова; Прибављање евиденције остварене телефонске комуникације, коришћених базних станица или лоцирање места са којег се обавља комуникација; Доказне радње предвиђене ЗКП од значаја за спречавање насиља у породици: Привремено одузимање предмета; Саслушање осумњиченог; Претресање стана и других просторија; Увиђај; Узимање узорака.
Хитност у одлучивању о мерама за обезбеђење присуства окривљеног лица: Забрана прилажења, састајања или комуницирања са одређеним лицима и посећивања одређених места; Забрана напуштања боравишта; Забрана напуштања стана.
Појам насиља у породици у нашем правном систему (Породични закон, Закон о спречавању насиља у породици); Чланови породице; Мере заштите ; Улога полиције

- Начини откривања насиља у породици: Прикупљање обавештења; Откривање насиља у породици кроз секторски начин рада и коришћењем оперативних веза као извора сазнања; Улога образовног система у откривању насиља у породици; Улога здравственог система у откривању насиља у породици; Улога медија и невладиних организација у препознавању појаве насиља у породици; Пријава и препознавање насиља у породици; Поступање полицијских службеника и надлежног полицијског службеника: полицијско овлашћење довођење; полицијско овлашћење задржавање; полицијска овлашћења према жртви кривичног дела; процена ризика; редуковање ризика од ескалације насиља; безбедносни план; полицијско овлашћење наређење; полицијско овлашћење наређење којим се одређују хитне мере; Поступање јавног тужиоца; Поступање суда: поступање суда у првом степену; жалба против решења основног суда; поступање суда у другом степену; Трајање хитних мера.Прве мере по сазнању за догађај; Криминалистичка обрада места кривичног догађаја: Обезбеђење лица места; Прикупљање обавештења на месту кривичног догађаја; Вршење увиђаја; Састав увиђајне екипе и поступање након доласка исте на лице места; Методика вршења увиђаја; Мере које предузима полиција у доказивању насиља у породици; Мере које предузима јавно тужилаштво у доказивању насиља у породици.

- Планирање рада полиције на спречавању насиља у породици; Праћење и процењивање стања у области насиља у породици; Прикупљање и анализа расположивих информација, Доношење планских одлука, израда планова (распореда рада) и налагање активности; Организовање рада полиције на спречавању насиља у породици; Успостављање одговарајућих режима рада овлашћених полицијских службеника (сменски рад, дежурство, приправност, процедуре хитног ангажовања); Стручне, структурне, мотивационо-етичке и материјално-логистичке припреме овлашћених полицијских службеника; Координација рада полиције на спречавању насиља у породици; Интерна координација - сарадња (усклађивање активности овлашћених и осталих полицијских службеника); Екстерна координација - сарадња (усклађивање активности овлашћених полицијских службеника и осталих субјеката спречавања насиља у породици); Механизми екстерне координације (координационе улоге и групе)
Контрола (евалуација) рада полиције на спречавању насиља у породици; Евидентирање (документовање) и евиденције, заштита података и приступ подацима о насиљу у породици; Контрола, анализа, вредновање и унапређивање рада полиције на спречавању насиља у породици; Одржавање и значај ефективне мултисекторске сарадње у локалној заједници; Заштита жртава насиља у породици; Специфичности насиља у породици – природа, фактори и последице; Индикатори повишеног ризика од ескалације насиља и легалног насиља у партнерском односу; Секундарна виктимизација – појам, фактори и последице; Посебно рањиве категорије жртава; Заштита од ревиктимизације и секундарне виктимизације; Међународни стандарди заштите жртава, добре праксе и домаћи правни оквир заштите; Разговор са жртвом; Разговор са дететом; Службе подршке и помоћи жртвама насиља у породици и упућивање жртве

Организациони облик:
Радионица
Метода:

Трајање дана:
3

Документи